Adobe Illustrator CS6 Cheatsheet

Adobe Illustrator CS6 Shortcut CheatSheet

Adobe Illustrator CS6 Cheat Sheet By ZeroLag Hosting